มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เกี่ยวกับมูลนิธิฯ

มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณให้อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2543 ซึ่งนำความปลาบปลื้มยินดีในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่อมูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกล้า เป็นล้นพ้น

มูลนิธิฯ ได้รับอนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

เลขอนุญาตที่ ต. 352/2535 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2535 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. สนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมของนักเรียนแพทย์ทหารที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

2. สนับสนุนการจัดหาและการซ่อมบำรุงอุปกรณ์และเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนสถานที่ และสิ่งปลูกสร้างที่จำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของนักเรียนแพท์ทหาร

3. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้าวิจัย ทางด้านการแพทย์และวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนถึงสนับสนุนทุนการศึกษาดูงานในและนอกประเทศของคณาจารย์ และข้าราชการของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

4. ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

ติดต่อมูลนิธิ

มูลนิธิเพื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า315 ถนนราชวืถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหาหนคร 10400
โทรศัพท์
  • 0 2354 7728 หรือ
  • 0 2354 3699 หรือ
  • 0 2354 7600 ต่อ 99699